Alain Délisca

 • published Epizòd 18: Let's talk about sex in Emisyon yo 2021-06-16 17:53:49 -0400

  Epizòd 18: Let's talk about sex

  James Tony Luc, yon etidyan nan travay sosyal k ap viv nan peyi kanada, se envite nou nan 18yèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou let's talk about sex ki vle an nn pale sou fè bagay. Pa egzanp, nan kesyon fè bagay, nou plis rete sou plezi gason sa poutan fi patisipe nan ak la tou. Avan nou te resevwa James, Bibiana te vini ak atelye a  ki se yon seri fason pou nou konprann kisa fè bagay vle di pou nou.

  James Tony Luc te aksepte pale avè n nan telefòn pandan nou te nan stidyo ANVA a. Ansanm nou te rale sou ou gen dwa di non. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :

  Read more

 • published Epizòd 17: Ou gen dwa di wi in Emisyon yo 2021-06-11 03:28:22 -0400

  Epizòd 17: Ou gen dwa di wi

  Marina Mathieu, yon reyalizatris ak aktivis k ap viv Montréal, se envite nou nan disetyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou ou gen dwa di wi. Pa egzanp, fi gendwa pran inisyativ nan koze fè bagay, li gen dwa pou l di sa l vle ak sa l pa renmen. Avan nou te resevwa Marina, Bibiana te vini ak atelye a  pou atire atansyon nou sou fason nou wè fè bagay ak fason nou wè fi ak gason ki renmen fè bagay.

  Marina te aksepte pale avè n nan telefòn pandan nou te nan stidyo ANVA a. Ansanm nou te rale sou ou gen dwa di wi. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :

  Read more

 • published Epizòd 16: Ou gen dwa di non in Emisyon yo 2021-06-05 09:59:33 -0400

  Epizòd 16: Ou gen dwa di non

  Charlot Elder, yon chantè ak etidyan nan sikoloji, se envite nou nan sèzyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou Ou gen dwa di non. Pa egzanp, menm si randevou te gentan kase,  ou ka chanje lide depiw santi w pa sou sa ankò. Avan nou te resevwa Charlot Elder, Bibiana te vini ak atelye a  ki se yon seri fason pou nou aprann di non san nou pa oblije fè bri.

  Charlot Elder te aksepte pale avè n nan telefòn pandan nou te nan stidyo ANVA a. Ansanm nou te rale sou ou gen dwa di non. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :

  Read more

 • published Epiòd 15: Wi pa toujou Wi in Emisyon yo 2021-05-20 04:50:27 -0400

  Epizòd 15: Wi pa toujou Wi

  Yves-Marie Exumé, yon sikològ, se envite nou nan kenzyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou Wi pa toujou Wi. Pa egzanp, yon fanm k ap travay kay yon moun ap toujou nan difikilte e lap di wi paske l ap pè pou l pèdi travay li. Avan nou te resevwa Yves-Marie, Bibiana te vini ak atelye ki se yon seri seranyo kote nou t ap gade sou konsantman valab oubyen pa valab. Ankadre nou pou nou jodya se: kèk pawòl ak jès ki montre lè gen konsantman ak lè pa gen konsantman.

  Yves-Marie aksepte pale avè n nan telefòn pandan nou te nan stidyo ANVA a. Ansanm nou te rale sou wi pa toujou wi. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :

  Read more

 • published Epizòd 14: Renmen moun ki renmen w in Emisyon yo 2021-05-13 12:10:34 -0400

  Epizòd 14: Renmen moun ki renmen w

  Yael Tallerand, yon atis pent ki entèrese ak kesyon ak fi, se envite nou nan katòzyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou renmen moun ki renmen w. Pa egzanp, ensiste pou yon moun di w wi  pandan li pa  sou sa se tip konpòtman ki ankouraje  kilti vyòl. Avan nou te resevwa Yael, Bibiana te vini ak atelye ki se yon seri egzanp nou jwenn nan sinema, liv ak mizik ak ki ba nou yon fo lide sou konsantman. N ap reponn si konpòtman sa yo akseptab oubyen pa akseptab. Ankadre nou pou nou jodya se: ou vo plis pase sa.

  Yael te aksepte pale avè n nan telefòn pandan nou te nan stidyo ANVA a. Ansanm nou te rale sou renmen moun ki renmen w. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :

  Read more

 • published Epizòd 13: Ret nan Wòl Ou in Emisyon yo 2021-05-08 11:45:32 -0400

  Epizòd 13: Ret nan wòl ou

  Dorothy Pierre, yon ayisyèn k ap viv nan peyi kanada ki etidye devlopman ak dwa, se envite nou nan trèzyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou ret nan wòl ou . Pa egzanp, pa respekte limit yon moun ba ou, pa respekte lè yon moun di non sou pretèks li te konn abitye di w wi oubyen l ap fè kapris paka sèvi eskiz . Poutan de egzanp sa yo se bagay  nou jwenn souvan nan sosyete nou an. Avan nou te resevwa Dorothy, Bibiana te vini ak atelye ki se yon seri senaryo pou ede nou reflechi ak ka ki prezante a epi jwenn repons ki pi bon an. Ankadre nou pou nou jodya se: ou ta renmen yon tas kafe? yon adaptasyon yon videyo Wayòm ini pou esplike moun konsantman.

  Dorothy te aksepte pale avè n nan telefòn pandan nou te nan stidyo ANVA a. Ansanm nou te rale sou ret nan wòl ou. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :

  Read more

 • published Epizòd 12: Prizon Pa Dous in Emisyon yo 2021-04-25 15:51:20 -0400

  Epizòd 12: Prizon pa Dous

  Mèt Dilia Lemaire, yon avokat ki abitye travay ak òganizasyon fanm ak premye fanm anndan Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire(CSPJ), se e envite nou nan douzyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou prizon ki pa dous . Pa egzanp, retire kapòt pandan pandan n ap fè bagay san fi a pa konnen oubyen kouche ak moun fou sou pretèks li bay chans se krim yo ye. De egzanp sa yo se de pratik, anpil fwa moun pa wè tankou krim, men lalwa pini yo. Avan nou te resevwa Me Lemaire, Bibiana te vini ak atelye ki s on kesyonè ki sòt nan peyi Nijerya, li rele: Eske m s on Kadejakè. Bibiana avè m te mete vwa nou sou ankadre a.

  Mèt Lemaire te aksepte vin  nan stidyo ANVA a pou n pale sou pwovizyon lalwa an Ayiti genyen sou kesyon vyòl ak abi seksyg paske prizon pa dous. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :

  Read more

 • published S02 E01: Fò l di wi avan in Emisyon yo 2021-04-17 14:30:16 -0400

  Epizòd 11: Fò l di wi anvan

  Stéphanie Lamarre, yon jesyonè nou konn abitye swiv deja nan APS (AnnPaleSeksyalite) se envite nou nan onzyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale obligasyon pou tou de moun yo di wi avan nan tout pwogresyon relasyon an. Pa egzanp, mande yon moun an maryaj an piblik ka yon fòm presyon, kouri fè pitit pou yon nèg pou l pa kite w se yon fòm presyon tou. De egzanp sa yo se de pratik ki anpeche n rive nan yon kilti konsantman. Yo patisipe nan kilti vyòl la tou. Avan nou te resevwa Stéphanie, Bibiana te pale nou de zouti nou pral itilize pou fè dezyèm sezon emisyon an. Youn nan zouti sa yo se ankadre a. Keven Edouard ak Richardson Telijeune te mete vwa yo sou li. Bibiana te fini ak yon quizz pou gade si nou byen konprann sa nou tap pale nan emisyon an

  Stéphanie te aksepte vin n nan stidyo ANVA a sou fò l di wi avan. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :

  Read more

 • published S01E10: Kilti vyòl anndan kay in Emisyon yo 2020-12-19 16:08:16 -0400

  S01E10: Kilti vyòl anndan kay

  Donia Luc , yon travayèz sosyal, se envite nou nan dizyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou kilti vyòl anndan kay. Pa egzanp, fason blag nou konsidere ak  banalize kadejak sou madan marye, restavèk ak sèvant yo sa yo gen tandans bay plis jarèt a agresyon seksyèl, fè yo plis sigmatize viktim lan e fè n pase l nan pou nòmal e menm fè viktim yo konprann sa yo sot viv la pa anyen la.

  Donia te aksepte pale ak nou sou zoom pandan nou te  nan stidyo ANVA a sou kilti vyòl anndan kay. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :

   

  Read more

 • S01E09: Kèk pawòl komedi ak lodyans ki ankouraje kilti vyòl

  Myria Charles ( Sister M), yon komedyèn ak enfliyansèz sou rezo sosyal yo, se envite nou nan nevyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou kèk pawòl  komedi ak lodyans ki ankouraje  kilti vyòl. Pa egzanp, fason blag nou fè sou kadejak ak tizonnay  banalize  zak sa yo pandan nap ri. Pratik sa yo gen tandans bay plis jarèt a agresyon seksyèl, fè yo plis sigmatize viktim lan e fè n pase l nan rizib e menm fè I konprann sa l sot viv la pa anyen la.

  Sister M te aksepte vin nan stidyo ANVA a pou pale sou kijan komedi ak lodyans ka ankouraje kilti vyòl men kijan l kakonbatli tou. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa, la : 

  Read more

 • S01E08: Pawòl nan sinema ki konn ankouraje kilti vyòl

  Jeff Emmanuel Fleuridort, yon espesyalis nan kominikasyon vizyèl, se envite nou nan 8tyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou kijan sinema ankouraje  kilti vyòl. Pa egzanp, fason fim yo abode kadejak ak tizonnay vle fè zak sa yo parèt tankou jès lanmou, erotize yo olye yo montre yo tankou krim yo ye a. Pratik sa yo gen tandans bay plis jarèt a agresyon seksyèl, fè yo plis sigmatize viktim lan e fè l kwè sa li rive la nòmal.

  Jeff te aksepte pale avèk nou sou zoom  pandan nou te nan stidyo ANVA a sou kijan sinema ankouraje kilti vyòl. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa, la : 

  Read more

 • S01E07: Patisipasyon mizik nan kilti vyòl

  Baky Popilè, yon rapè anpil moun konnen, se envite nou nan setyèm epizòd koze kilti vyòl. Li se konsiltan medya. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou patisipasyon mizik nan kilti vyòl. Pa egzanp, fason atis yo pale de medam yo nan mizik ak videyo yo  gen tandans bay plis jarèt a agresyon seksyèl, fè yo plis sigmatize viktim lan.

  Baky te aksepte pale avèk nou sou zoom  pandan nou te nan stidyo ANVA a sou patisipasyon mizik nan kilti vyòl. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa, la :

  Read more

 • S01E06: Kèk pawòl nan medya ki patisipe nan kilti vyòl

  Widlore Mérancourt, editè an chèf AyiboPost, se envite nou nan sizyèm epizòd koze kilti vyòl. Li se konsiltan medya. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou kèk pawòl nou konn tande nan medya ki patisipe nan kilti vyòl. Pa egzanp, fason medya yo trete enfòmasyon ki gen pou wè ak kadejak, tizonnay gen tandans bay plis jarèt a agrèse, senpatize ak li pandan yap sigmatize viktim lan.

  Widlore te aksepte pale avèk nou sou zoom  pandan nou te nan stidyo ANVA a sou kèk pawòl nou konn tande nan medya ki patisipe nan kilti vyòl. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa, la :

  Read more

 • S01E05: Pawòl nan labib ak legliz ki ankouraje kilti vyòl


  Patricia Camilien, blogèz La Loi de ma bouche, se envite nou nan senkyèm epizòd koze kilti vyòl. Li se ansyen pwofesè nan inivèsite. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou  pawòl Labib ak Legliz ki patisipe nan kilti vyòl. Pa egzanp, istwa Lòt nan liv Jenèz montre kijan sa parèt pa anyen. Gason nan vil Sodòm te mande Lòt zanj yo pou yo fè kadejak sou yo, Lòt ofri piti fi li yo pito epi finalman piti fi Lòt yo ba l bwè pou fè kadejak sou li.

  Patricia te aksepte pale avèk nou nan telefòn pandan nou te nan stidyo ANVA a sou  pawòl Labib ak Legliz ki patisipe nan kilti vyòl. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa, la :

  Read more

 • S01E04: Kèk pawòl gwo zotobre ki ankouraje kilti vyòl

  Èvya Dòsenvil, yon jonalis, se envite nou nan katriyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou kèk pawòl gwo zotobre ki ankouraje kilti vyòl. Pa egzanp, anpil fwa otorite yo toujou mande viktim yo fè atansyon ak kote yo prale, ak lè yap sòti epi rad y ap mete pou yo pa vyole yo. Sa vin parèt tèlman nòmal, lè yon fanm sibi kadejak oubyen tout lòt fòm vyolans seksyèl, premye reflèks otorite yo se kritike yo sou rad ki te sou yo, lè yo te sòti ak kote yo tale. Sa konn fè viktim yo prefere fè silans e predatè yo parèt gen yon boulva devan yo pou yo fè sa yo vle.

  Èvya Dòsenvil te aksepte vin nan stidyo ANVA a pou n pale sou kèk pawòl gwo zotobre ki ankouraje kilti vyòl. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa, la :

  Read more

 • S01E01: Kijan fason nou pale de kadejak efase wòl agresè a jwe ladann


  Darline Alexis, pwofesè nan ENS (École Normale Supérieure) ak inivèsite Quisqueya, se envite premye epizòd nan premye sezon an. Li se yon espesyalis nan literati ki ekri an fransè ak didaktik lang etranjè. Avèk li, nou fè yon rale sou kijan fason nou pale de kadejak souvan mete anpil presyon sou viktim nan, fè l prefere fè silans. Pa egzanp, nou chaje kalifikatif pou n pale de yon moun, sitou yon fanm, ki viktim vyòl, men nou gen yon sèl non pou moun ki komèt zak la: kadejakè, yon non nou komanse itilize sèlman nan komansman 20yèm syèk pandan l ap dekri yon reyalite ki te toujou egziste. Nou pale tou sou pwofil kadejakè a - pa gen ankenn pwofil espesifik; pa gen ti kadejakè, pa gen gwo kadejakè, tout kadejakè se kadejakè.

  Pwofesè Alexis te aksepte resevwa nou nan biwo l nan inivèsite a pou yon konvèsasyon lib sou kijan langaj nou minimize zak kadejak la. Nou ka koute rezilta ti bat bouch sa, la:

  Read more

rete konekte ak nou