S01E10: Kilti vyòl anndan kay

Donia Luc , yon travayèz sosyal, se envite nou nan dizyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou kilti vyòl anndan kay. Pa egzanp, fason blag nou konsidere ak  banalize kadejak sou madan marye, restavèk ak sèvant yo sa yo gen tandans bay plis jarèt a agresyon seksyèl, fè yo plis sigmatize viktim lan e fè n pase l nan pou nòmal e menm fè viktim yo konprann sa yo sot viv la pa anyen la.

Donia te aksepte pale ak nou sou zoom pandan nou te  nan stidyo ANVA a sou kilti vyòl anndan kay. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :

 

Li rès la

S01E09: Kèk pawòl komedi ak lodyans ki ankouraje kilti vyòl

Myria Charles ( Sister M), yon komedyèn ak enfliyansèz sou rezo sosyal yo, se envite nou nan nevyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou kèk pawòl  komedi ak lodyans ki ankouraje  kilti vyòl. Pa egzanp, fason blag nou fè sou kadejak ak tizonnay  banalize  zak sa yo pandan nap ri. Pratik sa yo gen tandans bay plis jarèt a agresyon seksyèl, fè yo plis sigmatize viktim lan e fè n pase l nan rizib e menm fè I konprann sa l sot viv la pa anyen la.

Sister M te aksepte vin nan stidyo ANVA a pou pale sou kijan komedi ak lodyans ka ankouraje kilti vyòl men kijan l kakonbatli tou. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa, la : 

Li rès la

S01E08: Pawòl nan sinema ki konn ankouraje kilti vyòl

Jeff Emmanuel Fleuridort, yon espesyalis nan kominikasyon vizyèl, se envite nou nan 8tyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou kijan sinema ankouraje  kilti vyòl. Pa egzanp, fason fim yo abode kadejak ak tizonnay vle fè zak sa yo parèt tankou jès lanmou, erotize yo olye yo montre yo tankou krim yo ye a. Pratik sa yo gen tandans bay plis jarèt a agresyon seksyèl, fè yo plis sigmatize viktim lan e fè l kwè sa li rive la nòmal.

Jeff te aksepte pale avèk nou sou zoom  pandan nou te nan stidyo ANVA a sou kijan sinema ankouraje kilti vyòl. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa, la : 

Li rès la

S01E07: Patisipasyon mizik nan kilti vyòl

Baky Popilè, yon rapè anpil moun konnen, se envite nou nan setyèm epizòd koze kilti vyòl. Li se konsiltan medya. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou patisipasyon mizik nan kilti vyòl. Pa egzanp, fason atis yo pale de medam yo nan mizik ak videyo yo  gen tandans bay plis jarèt a agresyon seksyèl, fè yo plis sigmatize viktim lan.

Baky te aksepte pale avèk nou sou zoom  pandan nou te nan stidyo ANVA a sou patisipasyon mizik nan kilti vyòl. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa, la :

Li rès la

S01E06: Kèk pawòl nan medya ki patisipe nan kilti vyòl

Widlore Mérancourt, editè an chèf AyiboPost, se envite nou nan sizyèm epizòd koze kilti vyòl. Li se konsiltan medya. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou kèk pawòl nou konn tande nan medya ki patisipe nan kilti vyòl. Pa egzanp, fason medya yo trete enfòmasyon ki gen pou wè ak kadejak, tizonnay gen tandans bay plis jarèt a agrèse, senpatize ak li pandan yap sigmatize viktim lan.

Widlore te aksepte pale avèk nou sou zoom  pandan nou te nan stidyo ANVA a sou kèk pawòl nou konn tande nan medya ki patisipe nan kilti vyòl. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa, la :

Li rès la

S01E05: Pawòl nan labib ak legliz ki ankouraje kilti vyòl


Patricia Camilien, blogèz La Loi de ma bouche, se envite nou nan senkyèm epizòd koze kilti vyòl. Li se ansyen pwofesè nan inivèsite. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou  pawòl Labib ak Legliz ki patisipe nan kilti vyòl. Pa egzanp, istwa Lòt nan liv Jenèz montre kijan sa parèt pa anyen. Gason nan vil Sodòm te mande Lòt zanj yo pou yo fè kadejak sou yo, Lòt ofri piti fi li yo pito epi finalman piti fi Lòt yo ba l bwè pou fè kadejak sou li.

Patricia te aksepte pale avèk nou nan telefòn pandan nou te nan stidyo ANVA a sou  pawòl Labib ak Legliz ki patisipe nan kilti vyòl. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa, la :

Li rès la

S01E04: Kèk pawòl gwo zotobre ki ankouraje kilti vyòl

Èvya Dòsenvil, yon jonalis, se envite nou nan katriyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou kèk pawòl gwo zotobre ki ankouraje kilti vyòl. Pa egzanp, anpil fwa otorite yo toujou mande viktim yo fè atansyon ak kote yo prale, ak lè yap sòti epi rad y ap mete pou yo pa vyole yo. Sa vin parèt tèlman nòmal, lè yon fanm sibi kadejak oubyen tout lòt fòm vyolans seksyèl, premye reflèks otorite yo se kritike yo sou rad ki te sou yo, lè yo te sòti ak kote yo tale. Sa konn fè viktim yo prefere fè silans e predatè yo parèt gen yon boulva devan yo pou yo fè sa yo vle.

Èvya Dòsenvil te aksepte vin nan stidyo ANVA a pou n pale sou kèk pawòl gwo zotobre ki ankouraje kilti vyòl. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa, la :

Li rès la

S01E03: Pawòl ki aksepte nan kad pwofesyonèl ki ankouraje kilti vyòl

Chantal Merzier-Élie, yon analis politik, se envite nou nan twazyèm epizòd Koze Kilti Vyòl. Li se yon militant anti-tizonnay. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou kèk pawòl nou souvan aksepte nan kad pwofesyonèl ki ankouraje kilti vyòl. Pa egzanp, anpil fwa patwon yo toujou mande yon bagay pou w jwenn travay, jwenn pwomosyon e menm rive kenbe travay ou. Sa vin parèt tèlman nòmal, lòt kòlèg nan travay yo aksepte sa nan yon pwen kote lè yon moun pa dakò ak jan de pratik sa yo, yo gadel mal oubyen aji yon fason avèl pou l santi l mal. Sa konn fè viktim yo prefere fè silans.

Chantal Élie te aksepte vin nan stidyo ANVA a pou n pale sou kèk pawòl nou aksepte nan kad pwofesyonèl ki ankouraje kilti vyòl. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa, la :

Li rès la

S01E02: Kèk pawòl nou di chak jou lè n ap pale ak pwòch nou (zanmi, fanmi) ki ankouraje kilti vyòl

Emmanuelle Georges, fondatris fim Love Your Being, se envite nou nan dezyèm epizòd koze kilti vyòl. Li se yon coach de vie sètifye. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou kèk pawòl nou di chak jou lè n ap pale ak pwòch nou (zanmi, fanmi) ki ankouraje kilti vyòl. Pa egzanp, pawòl nou konn itilize pou n pale de fè bagay ak yon fi (sitou lè li pa menaj nou) vyolan anpil. Nou leve tigason nou yo nan peyi a nan yon lojik kote yo gen tout dwa sou seksyalite fi yo pandan nou aprann fi yo wont seksyalite yo. Sa konn fè viktim yo prefere fè silans.

Emmanuelle Georges te aksepte pale avèk nou nan telefòn pandan nou te nan stidyo ANVA a sou kèk pawòl nou di chak jou lè n ap pale ak pwòch nou ki ankouraje kilti vyòl. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa, la :

Li rès la

S01E01: Kijan fason nou pale de kadejak efase wòl agresè a jwe ladann


Darline Alexis, pwofesè nan ENS (École Normale Supérieure) ak inivèsite Quisqueya, se envite premye epizòd nan premye sezon an. Li se yon espesyalis nan literati ki ekri an fransè ak didaktik lang etranjè. Avèk li, nou fè yon rale sou kijan fason nou pale de kadejak souvan mete anpil presyon sou viktim nan, fè l prefere fè silans. Pa egzanp, nou chaje kalifikatif pou n pale de yon moun, sitou yon fanm, ki viktim vyòl, men nou gen yon sèl non pou moun ki komèt zak la: kadejakè, yon non nou komanse itilize sèlman nan komansman 20yèm syèk pandan l ap dekri yon reyalite ki te toujou egziste. Nou pale tou sou pwofil kadejakè a - pa gen ankenn pwofil espesifik; pa gen ti kadejakè, pa gen gwo kadejakè, tout kadejakè se kadejakè.

Pwofesè Alexis te aksepte resevwa nou nan biwo l nan inivèsite a pou yon konvèsasyon lib sou kijan langaj nou minimize zak kadejak la. Nou ka koute rezilta ti bat bouch sa, la:

Li rès la


Patisipe Rekrite Enfliyans

rete konekte ak nou