S01E04: Kèk pawòl gwo zotobre ki ankouraje kilti vyòl

Èvya Dòsenvil, yon jonalis, se envite nou nan katriyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou kèk pawòl gwo zotobre ki ankouraje kilti vyòl. Pa egzanp, anpil fwa otorite yo toujou mande viktim yo fè atansyon ak kote yo prale, ak lè yap sòti epi rad y ap mete pou yo pa vyole yo. Sa vin parèt tèlman nòmal, lè yon fanm sibi kadejak oubyen tout lòt fòm vyolans seksyèl, premye reflèks otorite yo se kritike yo sou rad ki te sou yo, lè yo te sòti ak kote yo tale. Sa konn fè viktim yo prefere fè silans e predatè yo parèt gen yon boulva devan yo pou yo fè sa yo vle.

Èvya Dòsenvil te aksepte vin nan stidyo ANVA a pou n pale sou kèk pawòl gwo zotobre ki ankouraje kilti vyòl. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa, la :

Li rès la

S01E03: Pawòl ki aksepte nan kad pwofesyonèl ki ankouraje kilti vyòl

Chantal Merzier-Élie, yon analis politik, se envite nou nan twazyèm epizòd Koze Kilti Vyòl. Li se yon militant anti-tizonnay. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou kèk pawòl nou souvan aksepte nan kad pwofesyonèl ki ankouraje kilti vyòl. Pa egzanp, anpil fwa patwon yo toujou mande yon bagay pou w jwenn travay, jwenn pwomosyon e menm rive kenbe travay ou. Sa vin parèt tèlman nòmal, lòt kòlèg nan travay yo aksepte sa nan yon pwen kote lè yon moun pa dakò ak jan de pratik sa yo, yo gadel mal oubyen aji yon fason avèl pou l santi l mal. Sa konn fè viktim yo prefere fè silans.

Chantal Élie te aksepte vin nan stidyo ANVA a pou n pale sou kèk pawòl nou aksepte nan kad pwofesyonèl ki ankouraje kilti vyòl. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa, la :

Li rès la

S01E02: Kèk pawòl nou di chak jou lè n ap pale ak pwòch nou (zanmi, fanmi) ki ankouraje kilti vyòl

Emmanuelle Georges, fondatris fim Love Your Being, se envite nou nan dezyèm epizòd koze kilti vyòl. Li se yon coach de vie sètifye. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou kèk pawòl nou di chak jou lè n ap pale ak pwòch nou (zanmi, fanmi) ki ankouraje kilti vyòl. Pa egzanp, pawòl nou konn itilize pou n pale de fè bagay ak yon fi (sitou lè li pa menaj nou) vyolan anpil. Nou leve tigason nou yo nan peyi a nan yon lojik kote yo gen tout dwa sou seksyalite fi yo pandan nou aprann fi yo wont seksyalite yo. Sa konn fè viktim yo prefere fè silans.

Emmanuelle Georges te aksepte pale avèk nou nan telefòn pandan nou te nan stidyo ANVA a sou kèk pawòl nou di chak jou lè n ap pale ak pwòch nou ki ankouraje kilti vyòl. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa, la :

Li rès la

S01E01: Kijan fason nou pale de kadejak efase wòl agresè a jwe ladann


Darline Alexis, pwofesè nan ENS (École Normale Supérieure) ak inivèsite Quisqueya, se envite premye epizòd nan premye sezon an. Li se yon espesyalis nan literati ki ekri an fransè ak didaktik lang etranjè. Avèk li, nou fè yon rale sou kijan fason nou pale de kadejak souvan mete anpil presyon sou viktim nan, fè l prefere fè silans. Pa egzanp, nou chaje kalifikatif pou n pale de yon moun, sitou yon fanm, ki viktim vyòl, men nou gen yon sèl non pou moun ki komèt zak la: kadejakè, yon non nou komanse itilize sèlman nan komansman 20yèm syèk pandan l ap dekri yon reyalite ki te toujou egziste. Nou pale tou sou pwofil kadejakè a - pa gen ankenn pwofil espesifik; pa gen ti kadejakè, pa gen gwo kadejakè, tout kadejakè se kadejakè.

Pwofesè Alexis te aksepte resevwa nou nan biwo l nan inivèsite a pou yon konvèsasyon lib sou kijan langaj nou minimize zak kadejak la. Nou ka koute rezilta ti bat bouch sa, la:

Li rès la


Patisipe Rekrite Enfliyans

rete konekte ak nou