Èske m se yon kadejakè?

W ap koute douzyèm epizòd pòdkas Koze Kilti Vyòl. Tit emisyon jodi a se Prizon pa dous kote n ap ensiste sou lefètke kadejak ak lòt agresyon seksyèl se krim yo ye.

N ap kòmanse atelye jodi a ak yon quiz ki soti nan peyi Nijerya. Li rele "Èske m s on kadejakè?" Pou chak kesyon, n ap pwopoze w 3 repons. Chwazi repons ou panse ki plis kòrèk la. Pou chak bon repons, make yon pwen. Nan fen quiz la n ap gade kijan sa ye.

Li enpòtan pou sonje pa gen jijman nan pòdkas la. Egzèsis la se pou mete an evidans efè kilti vyòl sou relasyon nou youn ak lòt. Rezilta quiz la pa vle di ou se yon kadejakè, li vle sèlman di genyen yon seri atitid ak konpòtman nou enteryorize ki ankouraje vyòl ak lòt agresyon sekyèl. Li vle di fòk nou travay pou retire yo lakay nou. 

Nou pare ? Ann ale.

Li te soti avè m, li resevwa kado nan men m. Èske se pa yon siyal li vle sa?


Patisipe Rekrite Enfliyans

rete konekte ak nou