Règ jwèt la

Nou kontan ou la e nou pa ka tann pou n konnen opinyon w sou dènye sijè n ap debat sou Koze Kilti Vyòl. Nan Ayiti Nou Vle A (ANVA), nou kwè nan mete #LideAnvanLidè, nou kwè nan yon kominote ki dinamik, kote moun k ap kòmante yo gen divèsite nan fason yo panse. Men, pandan w ap prepare w pou pataje bèl lide w yo avèk nou, sonje sijè n ap diskite a se yon sijè sansib. Kidonk ou bezwen n fè atansyon ak jan w ap pale de li. 

Men 5 règ ou dwe respekte pou w ka kòmante sou sit sa - sonje si w pa respekte yo, n ap efase kòmantè w la; si yon moun ki kontinye pa respekte règ sit la, sa ka rive nou bloke l sou tout sit ANVA yo.

 1. Yon moun, yon kont

  Ou gen dwa pou w kreye yon sèl kont sou sit la. Yon moun pa dwe gen plizyè kont. Nou vle evite moun k ap kreye fo pwofil pou fè konvèsasyon an deraye. Si w kreye yon dezyèm kont pa erè, ekri nou pou n ka ede w fè tout kont sa yo fè yon sèl.

 2. Toujou itilize koutwazi. Pa fè atak pèsonèl.

  Diskisyon sou koze kilti vyòl se deba lide. Ou ka atake lide yon lòt moun ki kòmante men moman ou atake l pèsonèlman, konvèsasyon n ap seye fè a pa posib ankò. Diskisyon yo dwe fèt ak lizay.

 3. Respekte tan tout moun. Pa pibliye spam.

  Espas kòmantè yo se espas pou n antre nan konvèsasyon youn ak lòt sou sijè ki abòde nan pòdkas la. Li pa yon espas pou w mande vote pou ou nan konkou, pou w fè pwomosyon pou biznis ou obyen lòt koze ki pa gen rapò ak sa k ap diskite a. Si w poste jan de bagay sa yo, n ap efase l epi w ap resevwa yon avètisman.

 4. Pa gen pònografi oswa kontni vilgè

  Nan konvèsasyon n sou koze kilti vyòl, n ap souvan pale de sèks men sonje tout moun ap li sa w ekri a; kidonk ann kenbe sit la aksesib pou tout moun, pa poste anyen ki gen pònografi ladann, evite langaj vilgè. 

 5. Pa itilize langaj abizif

  Espas sa dwe yon espas kote tout moun - e an patikilye viktim vyòl, tizonnay ak lòt agresyon seksyèl - ka santi yo an sekirite. Menm si w ap diskite avèk pasyon, fè atansyon ak kijan mo w ap anplwaye ka afekte lòt moun. Konvèsasyon ki louvri a dwe fèt nan respè youn pou lòt.


Patisipe Rekrite Enfliyans

rete konekte ak nou